Pogosta vprašanja

Lektoriranje uradnih dokumentov

Lektoriranje uradnih dokumentov v poslovnem svetu predstavlja piko na i in daje podjetju večji ugled.

Kaj je lektoriranje?

Slovnični in slogovni pregled besedila, ki ga upravi jezikoslovec, se z eno besedo imenuje lektoriranje. V primeru uradnih dokumentov je potrebno usklajevanje med avtorjem besedila ali naročnikom in lektorjem. Vsaka lektura pa je po potrebi označena z komentarji, ki jih pusti lektor. Lektorsko-prevajalska agencija praviloma vrne besedilo v dveh izvodih, v enem izvodu so vidni popravki in komentarji lektorja v drugi različici pa so popravki že sprejeti.

Kako poteka pošiljanje uradnih dokumentov?

V primeru, da v fazi popraševanja ne želite posredovati v agencijo dokumenta, nam lahko za izdelavo ustrezne ponudbe posredujete le število znakov brez presledkov ali število lektorskih pol.

Po ugotovitvi vrste in količine besedila vam posredujemo ponudbo, ki jo enostavno potrdite z odgovorom nanjo. Delo v agenciji nato opravimo do dogovorjenega roka in smo vam v primeru nejasnosti na voljo še za dodatna vprašanja in pojasnila.

Čas izvedbe

Lektoriranje dokumentov je velikokrat potrebno opraviti v zelo kratkem času, saj poslovni svet ne tolerira zamud. Če želi podjetjlektoriranje uradnih dokumentove poslovati hitro in učinkovito priporočamo podpis letne pogodbe s katero se določi prednostno izvajanje lektoriranja dokumentov.

Pri nas lektoriramo in prevajamo pogodbe, brošure, navodila za uporabo in vse druge vrste poslovnih dokumentov.

Garancija

V agenciji vam jamčimo, da bomo varovali vaše podatke, ki jih vsebujejo uradni dokumeti in jih obravnavali kot poslovno skrivnost. Prav tako jamčimo za kakovost in ustreznost izvedbe lektoriranja dokumentov.

 

Lektorska pola

Kaj je lektorska pola

Na področju storitev lektoriranja in prevajanja besedil se kot enota uporablja lektorska pola, ki jo sestavlja 1500 znakov brez presledkov.

Kako prešteti znake

Besedilo lahko z orodjem, v katerem ste ga napisali, preštejete. Vrednost števila znakov brez presledkov morate deliti s 1500 in rezultat je število lektorskih pol.

PRIMER (če je besedilo napisano v Wordu):

V Wordu v zgornjem meniju izberete “Orodja” (Tools) –> “Štetje besed” (Word count) –> odčitate podatek o številu znakov brez presledka.

To število (npr. 92550) delite s 1500. Število lektorskih pol = 92550/1500 = 61,7.

Orodja za štetje znakov

Če ste besedilo napisali v kakšnem drugem tekstualnem programu in ne morete prešteti znakov, lahko uporabite enega od brezplačnih programov na trgu. Programi lahko štejejo različne formate datotek – od PDF-ja pa vse do spletnih strani. Štetje znakov je odvisno predvsem od vrste datoteke, ki jo pošiljate v lektoriranje.

Prevod ali izvorno besedilo

Pri določanju količine besedila za lektoriranje in prevajanje se vedno šteje izvorno besedilo. Več kot je besedila, več popusta prejmete ob naročilu storitev.

 

 

Slovnični pregled

Kaj je slovnični pregled

Slovnični pregled besedila ne zajema samo pregleda slovnične pravilnosti. Kadar govorimo o slovničnem pregledu, mislimo tu na celovito pregledovanje besedila, kjer so poleg slovničnega pregleda vključeni tudi slogovno pregledovanje, pregled tipkarskih napak, pravopisno pregledovanje ter pregled celovitosti in smiselnosti besedila.

Kaj vsebuje slovnični pregledSlovenska Slovnica

Sam slovnični pregled pa vsebuje pregledovanje slovničnih (ne)pravilnosti. Slovnično pregledovanje je proces, pri katerem je treba upoštevati slovnično normo nekega jezika. Tukaj mislimo na pravilno skladenjsko, besedotvorno, besedilotvorno itd. rabo. Prav tako mora strokovnjak, ki opravlja slovnični pregled, tj. npr. lektor, poleg vseh pravil poznati tudi odstopanja od njih. Kadar o primeru, na katerega naleti, ni prepričan, si pomaga z zbornikom slovničnih pravil, ki mu rečemo slovnica.

Ko lektor zaključi ožjepomenski slovnični pregled, se loti še širšepomenskega slovničnega pregledovanja. Tako preverja pravopisno pravilnost, preverja torej, ali je besedilo pisano v skladu ne samo s slovničnimi, temveč tudi pravopisnimi pravili. Nadalje pregleduje, ali je besedilo koherentno in kohezivno, ali je torej pomensko smiselno zaokrožena celota. Na koncu pa preverja še tipkarsko pravilnost (če tega ne počne že sproti), največkrat si pri tem pomaga s pregledovalnikom besedila, ki ga imajo vključenega urejevalniki besedila.

Pomembno

Črkovalniki v orodjih za pisanje besedil ne nadomešča lektoriranja in s tem slovničnega pregleda besedila. Lektor preveri in prebere besedilo ter se ukvarja tudi z njegovim pomenom, česar različni črkovalniki praviloma ne omogočajo. Črkovalniki so primerni izključno za iskanje tipkarskih napak, ki jih avtor naredi po pomoti. Morebitno slabo ali pomanjkljivo znanje slovnice pa lahko nadomesti izključno lektor.

Lektoriranje – definicija

Lektoriranje je storitev, ki jo opravljajo izključno ustrezno izobraženi lektorji z bogatimi izkušnjami. Storitev lektoriranja zajema slovnični in slogovni pregled besedila.

Slovnični in slogovni pregled besedilaUgodno lektoriranje

Slovnični pregled besedila pomeni popravljanje manjkajočih vejic, pik, razmikov in ostalih tipkarskih napak, ki jih avtor naredi med pisanjem besedila. Pri lektoriranju si lektor pomaga s priročniki, kot so Slovar slovenskega knjižnega jezika, Slovenski pravopis in Slovenska slovnica.

Slogovni pregled besedila pomeni, da lektor uskladi način pisanja, terminologijo, način podajanja vsebine … Besedilo je treba poenotiti in uskladiti, da dosega zahteve po kakovosti in zahteve stroke, ki se je besedilo tiče.

Kako poteka lektoriranje

Lektor mora pri svojem delu tako upoštevati pravopisno in slovnično normo, hkrati pa mora biti pozoren na koherentnost in kohezivnost besedila. Poleg tega izkušeni lektorji pri lektoriranju uporabljajo tudi korpuse (npr. FidoPlus), preko katerih lahko preverijo rabo v “živi” slovenščini. Marsikaterih izrazov namreč v priročnikih ni navedenih in izkušen lektor se pri lektoriranju ne zanaša samo na priročnike.

Lektor pri svojem delu lahko uporablja tudi specializirane slovarje, če za področje besedila, ki ga lektorira, obstajajo. V nasprotnem primeru se lektor obrne na pisca besedila, ki je bolj domač v jeziku stroke, s področja katere je neko besedilo napisano. Lektorju so v veliko pomoč pri lektoriranju tudi referenčna besedila, če obstajajo. Tako lahko nejasnosti, ki so v besedilu, ki ga lektorira, razjasni s pomočjo referenčnih besedil, lahko pa mu je v pomoč avtor besedila, ki ga lektorira.

Strošek lektoriranja

Lektoriranje je storitev, ki se obračunava na lektorsko polo. Lektorska pola je 1500 znakov brez presledkov. Strošek lektoriranja je odvisen od vrste in količine besedila. Zahtevnost besedila dviga strošek lekture, na drugi strani pa je količina, ki s povečevanjem niža strošek.

Obsežna besedila namreč lektoriramo po posebnih, ustrezno znižanih cenah.

Potrdila in garancija

V agenciji LPI.si izdajamo vsa potrebna potrdila, ki jih naročniki zahtevajo. Predvsem pri lektoriranju zaključnih nalog (diplomske, doktorske, magistrske naloge …) je treba izpolniti obrazec o lektoriranju, nekatere fakultete pa zahtevajo tudi fotokopijo diplome lektorja. Vsa potrdila so brezplačna!

V agenciji LPI.si jamčimo za vse delo, ki ga opravimo. Jamstvo pomeni, da je naročnik popolnoma varen pred naročilom lektoriranja in po njem.