Čezmejno delo v članicah EU

Državljani držav članic EU/EGP, ki imajo sedež v drugi državi članici EU/EGP in tam opravljajo dejavnosti, za katere bi se upoštevale določbe avstrijskega Obrtnega zakona (Gewerbeordnung), lahko svojo dejavnost občasno in priložnostno opravljajo v Avstriji, in sicer pod enakimi pogoji kot državljani Avstrije. To velja tudi za podjetja, ki imajo svoj ​​sedež v državi članici EU/EGP.

Pred pričetkom izvajanja del je potrebno priglasiti opravljanje storitev (tako s.p. kot podjetja), če sodijo v skladu z avstrijsko zakonodajo med regulirane dejavnosti/obrti (skoraj vse obrtniške dejavnosti) ali delno regulirane dejavnosti. Možno je priglasiti tudi več dejavnosti hkrati. Seznam reguliranih dejavnosti najdete na:

https://www.bmdw.gv.at/Unternehmen/Gewerbe/Documents/Liste%20reglementierter%20Gewerbe.pdf

Pristojni organ:

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW)

Abteilung I/5a

Stubenring 1, AT – 1011 Wien                      E-Mail: post.i5a@bmdw.gv.at

On-line formular

https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=36a1bcc7d63b45abb85eb72c4438bc57&pn=B9a4dd002eee0493fb2a025e223d78e4a

Priloge k vlogi za priglasitev (v nemškem jeziku, sicer je potrebno predložiti originalne dokumente skupaj z overjenim prevodom v nemški jezik):

 • izpisek iz sodnega (poslovnega) registra (AJPES)
 • EU potrdilo (7.čl.2.odst.t.b Direktive 2005/36/ES); potrdilo o članstvu v poklicni ali trgovinski instituciji ali izpisek iz obrtnega registra,
 • dokazilo o državljanstvu in poklicnih kvalifikacijah zakonitega zastopnika (dokazilo o izobrazbi, potrdilo o usposobljenosti ali o poklicnih izkušnjah)
 • pri dejavnosti varovanja, dejavnosti z orožjem ali postavitvi alarmnih sistemov dokaz o nekaznovanosti odgovornih zakonitih zastopnikov in delavcev v podjetju,
 • za dejavnosti gradbeništva in nepremičninskih fiduciarjev informacijo/polico o podrobnostih zavarovalnega kritja (1 mio € na škodni primer oz. 5 mio € če promet presega 38,5 mio € ali 3x le-tega pri skupnem letnem zavarovanju) ali drugih načinih zaščite v zvezi s poklicno odgovornostjo (lahko v angleškem jeziku).Če poslovna dejavnost ni regulirana dejavnost v matični državi članici EU oz. ni pogojena z dokazilom o usposobljenosti za opravljanje dejavnosti:
  • dokazilo o vsaj 2 letnem opravljanju samostojne dejavnosti (s.p.) oz. dokazilo o vsaj 2 letnem opravljanju samostojne dejavnosti v zadnjih 10 letih ali o poklicnih kvalifikacijah zakonitega zastopnika (za podjetja)Dokazilo poklicne usposobljenosti, ki se sicer zahteva za obrtno dejavnost v Avstriji, ni potrebno, če je ta dejavnost v Sloveniji regulirana ali predmet reguliranega izobraževanja, ali če je podjetnik v državi ustanovitve opravljal to dejavnost vsaj 1 leto v zadnjih desetih letih.Ministrstvo v postopku priglasitve dejansko ugotavlja ali je tuje podjetje/podjetnik v matični državi upravičen do opravljanja te dejavnosti oz. ali ima za opravljanje dejavnosti v Avstriji ustrezne oz. primerljive kvalifikacije. Ministrstvo praviloma odloči v roku enega meseca po prejetju vloge, najkasneje v roku dveh mesecev. Priglasitev velja 1 leto in se po potrebi letno obnavlja. Vpiše se v register storitev, kjer lahko preverite tudi aktualno stanje: https://dlr.bmdw.gv.at/Dodatne informacije BMDW (0800-240-258; 01-711 00-805555; service@bmdw.gv.at).https://www.bmdw.gv.at/Unternehmen/Gewerbe/Seiten/GewerbeausuebungdurchUnternehmenausanderenEUEWR-Staaten.aspx 
  1. Priglasitev začasno napotenih delavcev (Meldepflicht bei Entsendungen)Podjetje lahko začasno napoti v Sloveniji zaposlene delavce v Avstrijo, pri čemer mora opraviti priglasitev teh napotenih delavcev na Centralno koordinacijski točki (ZKO) pri ministrstvu za finance za nadzor ilegalnega zaposlovanja (razen če dela opravlja s.p. kot nosilec podjetja sam). Področje ureja nov zakon o preprečevanju plačnega in socialnega dumpinga Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz LSD-BG, uveljavljen s 1.1.2017.Priglasitev ni potrebna, če gre za manjši obseg in kratek čas dejavnosti:  poslovni sestanki brez dodatnih storitev; udeležba na seminarjih, predavanjih, konferencah ali mednarodnih športnih prireditvah; udeležba na sejmih (razen priprava/pospravljanje); kulturne prireditve na področju plesa, glasbe, gledališča in male umetnosti; mobilni delavci/posadke (v tranzitu); vodilni delavci koncernov (mesečna plača preko 6.075 EUR); napotitev v okviru mednarodnega univerzitetnega izobraževanja; napotitev do 2 mesecev v okviru koncerna za namene razvoja, izobraževanja, izmenjave izkušenj, kontrolinga ipd.Ključna elektronska platforma, ki vključuje tudi vse informacije (tudi v slovenskem jeziku) v zvezi z napotitvami, je: http://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_35.0/domovPristojni izvršilni organ:Zentrale Koordinationsstelle des Bundesministeriums für Finanzen für die Kontrolle illegaler Beschäftigung (ZKO)Brehmstraße 14, AT – 1110 Wien                            
   E-Mail: post.finpol-zko@bmf.gv.atPriglasitev se izvede z On-line formularjem ZKO3 in sicer pred začetkom opravljanja del (pri mobilnih delavcih v transportu pred vstopom v Avstrijo):https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a&lang=sl
   Priglasiti je potrebno vsako posamezno napotitev, pa tudi nemudoma vsako njeno spremembo ali podaljšanje (posebna spletna formularja). LSD-BG v §19(6) omogoča tudi skupno prijavo (navedba več naročnikov), če gre za časovno in krajevno tesno povezano izvedbo storitev. Spletni obrazec vključuje med drugim podatke o naročniku, delodajalcu in delavcu, časovni okvir  in kraj napotitve, dogovorjen delovni čas, način delovanja oz. uporabe napotenega delavca, višino plačila ipd. Če je v matični državi za zaposlitev/bivanje napotenega delavca potrebno dovoljenje (praviloma to velja za državljane tretjih držav), je treba v prijavi navesti kateri pristojni organ je dovoljenje izdal (opravilna številka, datum izdaje in rok trajanja), kopijo potnega lista. Delavec in delodajalec morata pisno dogovoriti pravice delavca za čas napotitve/dela v Avstriji. Napotenim delavcem pripadajo plača, prejemki, plačilo nadur, odmor in počitek ter druge pravice v skladu z avstrijsko zakonodajo oz. kolektivno pogodbo, ki velja za določeno dejavnost.Kot osnovna (minimalna) plača se šteje v kolektivni pogodbi določena minimalna bruto plača brez dodatkov, doplačil, preplačil, nedenarnih prejemkov, upošteva pa se izplačilo nadur ter izplačilo prekomernega dela. Pri določitvi osnovne plače je izrednega pomena tudi pravilna uvrstitev delavca v ustrezno kolektivno pogodbo in v ustrezen plačilni razred. Priporočamo nasvet strokovnjaka, ki ima s tovrstnimi opravili izkušnje.ZKO prijavne informacije elektronsko posreduje vsem drugim zadevnim organom. V primeru napotitve delavca, ki je državljan tretjih držav, bo (na podlagi 18§ zakona o zaposlovanju tujcev Ausländerbeschäftigungsgesetz) prijavo prejel tudi regionalni Zavod za zaposlovanje (AMS – Arbeitsmarktservice), ki mora v 2 tednih preveriti pogoje za takšno napotitev (ustreznost zaposlitve v Sloveniji, upoštevanje avstrijske regulative med napotitvijo), in izdati potrdilo (EU-Entsendebestätigung) oz. zavrniti napotitev. Državljan tretje države, ki ima takšno potrdilo in veljavno dovoljenje za bivanje (v Sloveniji/državi članici EU) ter potne dokumente,v Avstriji ne potrebuje delovne vize (izjema po §24(3)Fremdenpolizeigesetz).Dodatne informacije glede napotitve državljanov tretjih držav lahko dobite tudi na Konzularnem oddelku veleposlaništva R Avstrije v Ljubljani; Veselova ulica 10 , SI – 1000 Ljubljana; Tel: +386 (0)1 479 07 43                   E-pošta: laibach-ob@bmeia.gv.atZahtevani dokumenti v primeru nadzora napotenega delavca:LSD-BG zahteva, da morajo biti naslednji dokumenti na razpolago nadzornim organom v trenutku kontrole (oz. celoten čas napotitvena delovišču (če več delovišč v istem dnevu, na prvem; pri transportu v vozilu že ob vstopu v Avstrijo) v nemškem jeziku v fizični ali elektronski obliki in sicer za vsakega napotenega delavca:
  • za podjetje: priglasitev opravljanja storitev (če potrebno); event. spremljajoča dokumentacija te priglasitve
  • obrazec A1 oz. E101 (potrdilo o urejenem socialno-zdravstvenem zavarovanju, ki ga izda Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije),
  • prijavo napotitve ZKO3,
  • dovoljenje za zaposlitev delavca v Sloveniji, če potrebno (delovno dovoljenje, viza ipd.)
  • pogodba o zaposlitvi (lahko angleškem jeziku)
  • zaposlitveni list ali aneks, ki določa pravice delavca za čas napotitve/dela v Avstriji
  • plačilno listo
  • potrdila o plačilu/nakazilu plače delavcu
  • druga dokumentacija v zvezi s plačo (Lohnaufzeihnungen)
  • popis delovnih ur
  • dokumentacija glede razporeditve delavca v avstrijsko kolektivno pogodbo
  • pogodba z naročnikom (avstrijskim partnerjem)
  • potni listDokumentacija mora biti na razpolago pri določeni kontaktni osebi (določeni na ZKO3 obrazcu), ki je lahko eden izmed napotenih delavcev ali pooblaščena oseba (npr. odvetnik) s sedežem v Avstriji; ali (navesti v ZKO3) pri avstrijski podružnici slovenskega podjetja, s katero le-ta pogosto sodeluje, ali pri avstrijskemu obvladujočemu ali odvisnemu podjetju, ali pri avstrijskemu pooblaščencu (odvetniku, notarju, davčnemu svetovalcu, računovodji). S predloženo plačno dokumentacijo se dokazuje, da so napoteni delavci plačani v skladu z avstrijskimi kolektivnimi pogodbami.